måndag 5 september 2016

Det där är ju ingen labbrapport!

Olika slags texter skrivs på olika sätt. Ett sms till kompisen ser långt ifrån likadant ut som det mitt-i-terminen-brev som rektor skriver till alla föräldrar exempelvis. I kursplanen i svenska pratar man om olika texttyper. Med ett finare begrepp kan man också säga att man anpassar en text efter dess genretypiska drag. Det betyder att texter anpassas beroende på syfte med texten och att sedan innehåll, uppbyggnad och språk förändras beroende på sammanhanget. Dagens uppgift handlar om detta.


I denna länk (klicka här) hittar du elevexempel på tre olika slags texttyper. Frågan är sedan:


Hur vet du att detta inte är en labbrapport?

Resonera genom att lyfta fram konkreta exempel och skillnader. Fundera över vilka tre texttyper dessa elevexempel är och jämför det du vet om dessa typer av text med de genretypiska drag för en labbrapport som presenteras nedan.


Stödfrågor

  1. Vilken struktur/uppbyggnad har elevexempel 1, 2 och 3? Hur skiljer sig dessa textstrukturer mot en labbrapports uppbyggnad?
  2. Vem är mottagare till de olika texterna tror du?
  3. Hur skiljer sig språket i de tre texterna i förhållande till en labbrapport? Finns det några språkliga likheter mellan något elevexempel och en labbrapport?


Syfte och innehåll
Anledningen till att du som elev skriver en labbrapport är att redovisa dina kunskaper, strukturera det du lärt dig och tolka resultaten av din laboration. Ibland ska du även analysera de metoder som du valt och diskutera felkällor. Generellt är syftet att förklara, beskriva och återge. En vetenskapligt arbete - som exempelvis en kemilaboration är - ska kunna upprepas och testas flera gånger om. Det är därför man beskriver sin metod och räknar upp det material som man har använt. Den avslutande frågan blir alltid: vilken slutsats kan du du dra av resultatet?


Struktur
En labbrapport är mycket tydlig strukturerad med olika underrubriker. I inledningen av en labbrapport presenterar du din frågeställning och hypotes. Sedan följer materiel och metod. I slutet kommer resultat där du beskriver vad som hände i laborationen, diskussion där du diskuterar hur det gick och vad som kanske gick fel. Till sist kommer slutsatsen där du försöker besvara din inledande frågeställning.


Mottagare
Labbrapport är en typ av text som ofta skrivs i skolan. Mottagare till denna skoltext är därför oftast lärare och andra elever. För att skriva en bra labbrapport kan du tänka att mottagaren till labbrapporten är en klasskamrat som inte har varit med på lektionen.


Språk
Språket är opersonligt och formellt. Det innebär att vardagliga slangord och smileys lämnas utanför, medan ord som observera istället för titta, kontrollera och undersöka istället för kolla passar bra. Ibland vill läraren att du skriver i passiv form och inte använder pronomen så mycket. Ett exempel på detta är att du skriver vattnet kokas istället för jag kokar vatten. I labbrapporten ska du även försöka att använda specifika ord, t.ex. ord för de olika materialen och verktygen som du använder. Begrepp som står i fysik- och kemiboken passar bra.

Lycka till!